Wij ‘Propchain’ (handelsmerk van Homepass NV,Sintergoedele voorplein 5 -1000 Brussel, hierna gewoon “Propchain” genoemd) waarderen jouw privacy en de bescherming van je persoonsgegevens indien je hierover vragen hebben dan kan je steeds contact met ons opnemen via privacy@propchain.be.

Overeenkomst
Algemene voorwaarden voor het gebruik van het Propchain software platform en de privacyverklaring.

Platform
Het document collaboratie software platform van Propchain waareen gebruikersprofiel wordt aangemaakt door de klant bij de online registratie.

1. Definities

Propchain
Het woord- en beeldmerk van Homepass NV, met maatschappelijke zetel te Sinter Goedelevoorplein 5, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0715.436.960

Privacy statement
Het privacy statement waarbij de klant Propchain de toestemming geeft voor het gebruik, de stockage en de verwerking van de bekomen data (opgeladen in het Platform of via partners) nodig voor het uitvoeren van de diensten die de klant bij Propchain afneemt.

2. Overeenkomst voor het gebruik van het Platform

2.1. De Overeenkomst treedt in werking na afloop van de herroepingstermijn. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de overeenkomst. Indien de klant gebruik maakt van dit recht stelt de klant Propchain op de hoogte via het modelformulier, terug te vinden als annex bij deze voorwaarden. De klant kan zijn beslissing ook kenbaar maken via een andere ondubbelzinnige verklaring.

2.2. De Overeenkomst treedt in werking op het moment van het aanmaken van het online gebruikersprofiel.

2.3. De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

2.4. De gebruiker kan op eender welk moment kiezen om zijn account te verwijderen door het sturen van een bericht naar support@propchain.be. Propchain verwijdert alle persoonsgebonden data van de klant, zoals beschreven in Artikel 4 en het Privacy statement.

3. Prijzen en diensten van Propchain

3.1. Je kan onze diensten op verschillende manieren gebruiken: om je woning te beheren, gegevens die je met ons deelt worden gebruikt om onze dienstverlening nog beter te maken, zoals bijvoorbeeld tips om je woning beter te beheren.

3.2. Er zijn zowel gratis als betalende diensten beschikbaar via het Platform. De klant is vrij te wisselen tussen de beschikbare diensten, gratis of betalend. Bij het veranderen van een gratis naar een betalende dienst dient de klant de bijzondere voorwaarden voor de betalende dienst te aanvaarden. Propchain • Sinter Goedelevoorplein 5 , 1000 Brussel, BE 0715.436.960

3.3. Wanneer de klant gebruik maakt van het gratis profiel op het Platform kan hij/zij ook interessante diensten voorgesteld krijgen. Er is geen continue, noch automatische opvolging bij het gratis profiel.

3.4. Het voorwerp van de overeenkomst is niet de opzoeking of aanlevering van documenten. Dit gebeurt door de nodige authoriteiten en instanties, Propchain is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de echtheid van deze documenten alvorens deze geupload worden op ons platform.

4. Toegang, gebruik en bescherming van data

4.1. Als verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, verwerken wij je persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor privacy- en gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Privacybeleid.

4.2. De gegevens die de klant deelt tijdens het gebruik van het Platform en de Diensten van Propchain, worden door Propchain gebruikt onder meer voor de uitvoering van de overeenkomst, klantenbeheer facturatie, statistisch beheer, adviesverlening, marktonderzoek, analyses. De klant geeft hier uitdrukkelijke toestemming voor.

Propchain garandeert dat alle persoonsgebonden data die Propchain verwerft geanonimiseerd gebruikt worden, tenzij anders noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten die Propchain levert aan de klant.

4.3. Enkel na uitdrukkelijke toestemming van de klant kan Propchain deze gegevens gebruiken voor promotie-, prospectie en/of commerciële doeleinden, alsook om de klant te informeren over de producten en diensten van Propchain, en deze mee te delen aan contractueel met Propchain verbonden ondernemingen (indien deze buiten de normale dienstverlening van Propchain vallen).

4.4. Overeenkomstig de geldende privacywetgeving, beschikt de klant over het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

De klant kan zich, onder bepaalde voorwaarden, verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens en met name in geval van direct marketing. Deze rechten kunnen op elk moment eenvoudig worden uitgeoefend middels een schriftelijk verzoek gericht aan Propchain • Sinter Goedelevoorplein 5 , 1000 Brussel, BE 0715.436.960 of support@propchain.be.

5. Beëindiging van de Overeenkomst

5.1. Opzeg door de klant

5.1.1. De Overeenkomst kan door de klant op ieder ogenblik beëindigd worden met een opzegtermijn van 1 maand. Hiertoe dient de klant een mail te sturen naar support@propchain.be met de vraag zijn account te annuleren.

5.2. Opzeg door Propchain

5.2.1. De Overeenkomst kan door Propchain beëindigd worden met een schriftelijke opzeg van 1 maand.

5.2.2. Propchain kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en zonder rechtelijke tussenkomst in de volgende gevallen: bij herhaalde of zware inbreuk op de verplichtingen door de klant, nadat Propchain de klant in gebreke gesteld heeft. Het gaat bijvoorbeeld over volgende situaties: piraterij, poging tot piraterij kopiëren of wijzigen van de software, ...

5.3. Andere gevolgen van de opzeg

5.3.1. Het einde van de overeenkomst impliceert niet het einde van de lopende overeenkomsten die via het Platform werd aanvaard door de klant. Propchain informeert de klant over alle aspecten van de lopende overeenkomsten.

5.3.2. Indien de klant haar Overeenkomst opzegt, dan heeft zij geen toegang meer tot het Platform, noch tot haar gegevens in het Platform.

6. Aansprakelijkheid en overmacht

Propchain • Sinter Goedelevoorplein 5 , 1000 Brussel, BE 0715.436.960

6.1. De klant en Propchain zijn enkel aansprakelijk in geval van het niet uitvoeren van een verbintenis onder deze overeenkomst, uitgezonderd in het geval van overmacht, of in het geval van een zware fout, opzet of grove nalatigheid.

6.2. De klant en Propchain kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe materiële schade die het gevolg is ​van​ een zware fout, opzet of grove nalatigheid ​van​ Propchain of lichamelijke schade die voortvloeit uit het doen of nalaten ​van​ Propchain.

6.4. Propchain en de klant zijn niet aansprakelijk in het geval van overmacht: elke niet te voorziene en niet te vermijden gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen. Als overmacht gelden volgende gevallen, maar zonder hiertoe beperkt te zijn: natuurrampen, terrorisme, sabotage, blokkade, cyberaanval. De uitval van server of communicatieverbindingen, storingen in communicatieverbindingen, bugs of virussen in de software zijn overmacht voor zover ze duidelijk te wijten zijn aan een derde partij en/of niet te wijten zijn aan een fout of nalatigheid van Propchain.

Overmacht schorst de contractuele verplichtingen, met uitzondering van de verplichting tot betaling van een geldsom. De klant en Propchain informeren elkaar onverwijld over elke situatie van overmacht.

7. Klachten

Een klant die klachten heeft over de dienstverlening van Propchain kan zich richten tot de diensten van Propchain via support@propchain.be. Indien de klant niet tevreden is met het antwoord kan hij gratis beroep doen op de Consumentenombudsdienst met het oog op een buitengerechtelijke regeling van het geschil. Contactgegevens zijn te vinden op http://www.consumentenombudsdienst.be.

8. Overdracht

Propchain heeft het recht alle of een deel van zijn rechten en plichten aan een derde over te dragen, waarbij Propchain garandeert dat er niet minder garanties gegeven worden aan de klant. Propchain licht de klant in van de overdracht.

9. Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Propchain • Sinter Goedelevoorplein 5 , 1000 Brussel, BE 0715.436.960

ANNEX

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen binnen de wettelijke verzakingstermijn van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst) Aan Homepass NV, met maatschappelijke zetel te
Propchain • Sinter Goedelevoorplein 5 , 1000 Brussel, BE 0715.436.960
met handelsnaam “Propchain” of via support@propchain.be
Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de volgende levering van diensten herroep/herroepen (*) ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................
— Besteld op (DD-MM-JJJJ) .............................................
— E-mail waarmee online geregistreerd werd : ...............................................................
— Naam / Namen consument(en) (zoals vermeld op contract) ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
— Adres consument(en) (zoals vermeld op contract) ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................
— Datum (DD-MM-JJJJ) .............................................
Propchain • Sinter Goedelevoorplein 5 , 1000 Brussel, BE 0715.436.960